آماده‌سازی اسناد مناقصه
-  آماده سازی اسناد مناقصه – بخش فنی
-  آماده سازی اسناد مناقصه – بخش بازرگانی
برگزاری مناقصه‌های داخلی و بین‌المللی و تهیه مشخصات فنی
-  ارسال دعوتنامه
-  معرفی پروژه
-  مذاکرات قراردادی و فنی
-  ارزیابی پیشنهادات فنی
-  ارزیابی پیشنهادات مالی و بازرگانی
-  آماده سازی مدل ارزیابی
-  گزارش نهایی
-  هدایت مذاكرات قراردادی
-  كمك به كارفرما برای مذاكره و عقد قرارداد با برنده مناقصه